Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Издания за Родопите - ecorhodope.org
  • Издания за Родопите

За Родопите

Родопите са едно от малкото места в Европа с все още запазени кътчета дива природа – истински оазис на редки и защитени видове, много от които могат да се видят само по тези места. Тук можете дни наред да се разхождате сред вековни смърчови и борови гори – убежище на вълци, мечки, елени и сърни, а в красивите и величествени ждрела на Родопите да видите диви кози и много редки и интересни птици, сред които скалолазката, черен щъркел, скален орел и др. В Родопите могат да се наблюдават над 2000 висши растения, което е 52 % от флората на България. Това растително разнообразие нарежда планината сред най-важните флористични райони на Балканския полуостров. Нивото на ендемизъм е един от най-важните показатели за уникалността на региона: 7 растителни вида са ендемични за Родопите, 39 са ендемични за България, а 85 са ендемични за Балканите, включително видове като родопската горска майка (Lathraea rhodopaeа), родопската ръж (Secale rhodopaeum), родопската песъчарка (Arenaria rhodopaea), родопската самогризка (Scabiosa rhodopensis), родопския силивряк (Haberlea rhodopеnsis), родопския крем (Lilium rhodopaeum), родопското лале (Tulipa rhodopae). 55 от тези растителни видове са обявени за редки или застрашени в Европа. В Западни Родопи има обявени 14 резервата и над 12 защитени местности, съхраняващи уникални и атрактивни местообитания, много защитени видове и съобщества