Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Проекти - ecorhodope.org
  • Проекти

Проекти

2012 - 2013 г. "Родопите – градината на Орфей"
Основна цел на проекта е популяризиране на флористичното богатство на България и в частност – на Родопите, като обект на туризъм и наблюдения и опазване на защитени територии и редки видове растения в района на Смолян. Проектът се реализира в партньорство с Българска фондация „Биоразнообразие“ и Община Смолян, като дейностите му се допълваха от дейностите и финансирането по проект „Цветна Европа“. В резултат на проекта бяха:
- Идентифицирани места за ботанически туризъм в България и създаване на сайт „Where to watch И Арда и Пампорово, поставени информационни табели за интересните видове, и издаден Пътеводител “За наблюдение на интересни растения в Средни Родопи”
- Проведен ботанически курс за 15 местни планински водача;
- Организирани обучение за култивиране на Мурсалски чай и раздаден безплатно разсад на заинтересовани производители от района с цел постигане на устойчивост в защитата на вида, преподавател - доц.д-р. Люба Евстатиева (ИБЕИ-БАН)
- In vitro и in vivo размножаване на родопски крем - след разрешително от МОСВ бяха извършени теренни работи по откопаване на луковици на и предоставянето им за размножение in vitro в лаборатория на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
Финансиране: Програма за малки проекти, към Глобалния екологичен фонд (GEF-UNDP)

2012 - 2013 г. „Wildflower Europe: celebrating rural cultures & landscapes“,
ЕО-Родопи бе партньор по международния проект и участваше основно с се организиране на Фестивалът на дивите цветя, като част от поредица събития в 5 държави, чиято цел е да се популяризира флористичното богатство на Европа с разнообразни инициативи - с образователен, културен и туристически характер. Партньорската мрежа на проекта включва Словения, Великобритания, България, Хърватска, Шотландия и Румъния. Фестивалът се проведе в 6 села от Смолянска община, а десетдневната му програма представяше чрез фолклорни празници и събори, Еньовден, ателиета, лекции, вело- и ботанически турове, природните атракции, дивите цветя и културните традиции на района.
Паралелно с Фестивалa в Смолян със съдействието на местната управа се направи базар на местните производители на храни. Показана бе и изложба на „Поляна от кръпки”. На парчета плат хора от цялата страна са изобразили различни растения. Така бяха подредени в експозиция над 200 цветни кръпки, измайсторени от вълна, мъниста, бои или бродерия, дошли освен от Смолян и от Каварна, Бургас, Благоевград, Костинброд, Странджа и др.
Финансиране: Програма „Култура” на Европейската комисия

2004 - 2005 г. “Градината на Орфей” - опазване на флората на Родопите чрез развитието на екотуризъм“
Проектът имаше за цел да създаде условия за ефективно опазване на уникалната флора на Западните Родопи, чрез консервационни дейности и развитие на устойчив екотуризъм. В резултат на проекта се създаде малка ботаническа градина-алпинеум в района на с. Солища, която да съхранява уникални и интересни растителни видове характерни за Западните Родопи. Зa опазване на естествените находища и популации на видовете в района се обозначиха три ботанически познавателни маршрута - нови и части от важни туристически маршрути. За да се постигнат целите на проекта и неговата устойчивост, се издаде и комплект информационни материали включващ и „Фотоопределител на висшите растения в Родопите“ и пътеводител „35 интересни места в Западни Родопи“.
Финансиране: DEFRA - UK (Департамент за околна среда, храни и селско развитие, Великобритания):

2001 г. “Партньорство за устойчивост - заедно за нов имидж на Балканите”
В страната редица граждански сдружения (съвети по туризъм), общини и НПО създават Информационни центрове за развитие на туризъм и подпомагане опазването на природното и културно наследство в различните части на страната. Проблем пред дейността на центровете е тяхната неустойчивост и липсата на връзка помежду им. Необходимо е създаване на мрежи (регионални и национална) за комуникация и обмен на информация и ресурси между тях.
Проектът бе насочен към изграждане на мрежа между всички информационните центрове в България. Цел на проекта бе поставяне началото на балканска мрежа от информационни центръве, работещи за нов имидж на балканските страни, което би допринесло за европейските интеграционни процеси и създавани на предпоставки за устойчиво развитие в региона. Проекта бе реализиран на 4 нива:

  • местно: подпомогната бе дейността на МЕО-Родопи и ТИЦ “Широка лъка”
  • регионално: положени бяха основите на регионална мрежа между центровете в Родопите
  • национално: организирана бе Първата национална среща на туристическите и информационни центрове в страната, на която бяха дискутирани основните проблеми на информационните центрове и обсъден бъдещия обмен на информация между инфоцентровете и подобряване на тяхната дейност.
  • международно: създадоха се контакти с други организации от Балканите работещи за развитие на екотуризъм. Проучено бе дейността на информационните центрове в региона.

Партньори на проекта: Асоциация на родопските общини (АРО); Българо – швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ).
Финасиране: Регионален екологичен център РЕЦ / България - 2529 евро

2000 - 2001 г. “Информационно осигуряване на екотуризма в Средни Родопи”
Проектът бе насочен към необходимостта от развитие на екотуризъм в района, чрез създаване на подходяща инфраструктура и информационен туристически продукт, както и на повишаване квалификацията на местни кадри. Проектът включваше следните основни дейности: Развита бе е дейността на Туристически информационен център Широка лъка, чрез попълване и обогатяване на базата данни за района и създаване предпоставки за финансовата му стабилност. Изработени и поставени бяха информационни табла по туристическите маршрути, и до най-интересните туристически обекти в района. Изготвен и отпечатан беше туристически пътеводител “Из Средните Родопи”, цветно издание 1000тираж, на български и английски. Проведен бе курс за водачи на туристически групи насочен към безработни младежи от района.
Финансиране: Фондация помощ за благотворителността в България/ USAID (10 000лв.)

1999 - 2000 г. “Подпомагане на устойчив туризъм в района на Широка лъка”
Допълнена бе базата данни на центъра и издадени Туристическа карта на Западни Родопи (Централна част) и комплект пощенски картички на “Магията на Родопите”.
Финансиране: Корпус на мир на САЩ за България/ Американска агенция за международно развитие (1607 USD)

1999 - 2000 г. “Туристически информационен център – Широка лъка”
В рамките на проекта бе създаден Туристически информационен център в с. Широка лъка.
За целта кметство Широка лъка (общ. Смолян) предостави безвъзмездно стая, а с помощта на Корпуса на мира се осигури пълно техническо оборудване на центъра, изработване и поставяне на туристическо информационно табло в центъра на Широка лъка, с карта на района 1.20/1.160м., както и бе издаден плакат “Магията на Родопите”.
Партньори: Кметство Широка лъка
Финансиране: Корпус на мира на САЩ за България/ Американска агенция за международно развитие/USAID1999г. (5102 USD)

1997 - 1998 г. “Кампания за развитие на екотуризъм в района на Широка лъка“
Проектът бе насочен към проучване на възможностите за развитие на екотуризъм в района. Създадена бе база данни за частните квартири в Широка лъка и района включваща и архив от снимки. Подготвен бе каталог с местата за настаняване в селата Стойките и Широка лъка. Проведена бе анкета сред населението за познанията им за селски и екологичен туризъм, както и обучение на хотелиерите в района от специалисти от Министерство на туризма (Министерство на икономиката) и РИОСВ Смолян. В края на проекта бе издадена рекламна брошура на английски “В сърцето на Родопите”.
Финансиране: Mileukontakt – Oost Europa/ DOEN Foundation (3000 USD)

За биоразнообразието

2001 г. “Екологична мрежа за правна защита и управление на защитени територии в Южните Балкани.” (“ECO-NET: Creation of a network for legal protection and management of protected areas in the Southern Balkans”).
Проект на гръцките организации АRCTUROS и NOMOS – 21, в който като партньори участваха НПО от Македония, Сърбия и Албания. В рамките на проекта експерти на МЕО-Родопи, съвместно с партньори от друга българска организация БАЛКАНИ и юристи, подготвиха доклад анализиращ българското екологично законодателство и стъпките за хармонизирането му с европейското. МЕО-Родопи организира работна среща на която беше обсъден доклада подготвен от българските юристи съвместно с представители на НПО, представители на РИОСВ на територията на Родопите и Пирин, както и представители на МОСВ. Част от дейността на експертите на МЕО-Родопи беше и доклад анализиращ готовността на Родопите за формиране на нова защитена трансгранична територия.
Като резултат от проекта бе издадена книга на английски съдържаща резюмета на всички доклади по проекта : “Protected Areas in the Southtern Balkans”.
Партньори: ARCTUROS; NOMOS 21 (Гърция); БАЛКАНИ; Природен фонд (България); Albanian Society for the Protection of Birds and Mammals; Young Reserchers of Serbia; Macedonian Ecological Society; Journalists’ Legal Environmental Center “Erina” (Македония).
Финансиране: Development Assistance Committee (DAC) в сътрудничество с Гръцкото Министерство на околната среда, по програма на Съвета на Европа/ Отдел Културно и природно наследство. (7 000 лв. до момента)

1998 г. “Международен младежки лагер за опазване на околната среда”
Участници в лагера бяха студенти и преподаватели от различни природонаучни дисциплини от СУ “К.Охридски”, Лесотехнически университет – София, както и от Сърбия, Македония, Хърватско, Албания, Русия и Англия.
Основните задачи, които си поставяше лагера, бяха:
- да се запознаят участниците с най-съвременните методи и тенденции при опазване на околната среда и по-специално биоразнообразието;
- да им даде възможност за практическо приложение на наученото при събиране на информация за региона на лагера;
- обмен на информация за структурата, стратегията и работните методи на НПО от Балканския регион участващи в лагера;
- да продължи дейността по екообразованието на деца от сиропиталището в с. Стойките.

Проведени бяха практически и теоретични обучения в областта на опазване на околната среда. По време на лагера продължи събирането на база данни за биоразнообразието, ландшафта, състоянието на горските екосистеми, общия радиационен фонд, както и за пещерата “Ледницата”.
Партньори по проекта: Младежко геолого - географско дружество, Студентски клуб за опазване на околната среда и Университетски аварийно-спасителен отряд.
Финасиране: Фондация “Отворено общество”: Програма “Изток-Изток” (4 465 USD)

1997 г. “Биоразнообразието и пожарите” 
Проектът беше пряко свързан с избухналия май месец същата година пожар обхванал голям район на територията на ГС “Широка лъка” със смърчова гора на 100години. 

Студенти от Биологическия факултет и от Лесотехническия университет, както и учени от БАН проведоха съвместни проучвания върху сукцесионните процеси и влиянието на пожара върху растителността в района. Изготвено бе и професионално предложение за бъдещото залесяване на опожарения район.
Специалисти биолози и еколози работещи в Централна лаборатория по обща екология към БАН, с помоща на студенти от Биологическия факултет на СУ. извършиха проучвания с цел установяване на нанесените щети върху животинския свят в горелия участък. Резултатите имат констативен характер и целят отразяването на моментната картина, както и най – удачните начини за елеминиране на последствията от пожара. Събрани бяха материали от гастроподи, нематоди, инсекти, мириаподи, аранеи и микроорганизми. Консултанти по проекта бяха ст.н.с.1ст. Нешо Чипев и ст.н.с.2ст. Любо Пенев.

Партньор по проекта: Студентски клуб за опазване на околната среда.

Финасиране: РЕЦ / България (250 USD0)

1996 г. “Младежки лагер за опазване на биоразнообразието”
Участници в лагера бяха студенти от различни природонаучни дисциплини, от СУ “К.Охридски”, Лесотехнически университет – София, както и от Сърбия и Македония. Проведени бяха практически и теоретични обучения в областта на инвентаризация и опазване на биоразнообразието. По време на лагера беше събрана и информация за биоразнообразието, ландшафта и състоянието на горските екосистеми в района на лагера.

Партньори по проекта: Младежко геолого - географско дружество и Студентски клуб за опазване на околната среда.

Финасиране: РЕЦ / България

1995 г. Експедиция за проучване на биоразнообразието в района на с. Широка лъка
Проведени бяха две експедиции в района, с цел проучване на ботаничното и фаунистичното богатство – насекоми, птици и бозайници. Изготвен бе доклад с имената на инвентаризираните видове, които бе предоставен на тогавашния Комитет по горите, с копие до Държавно лесничейство Широка лъка.
Финасиране: Комитет по горите: 10 000лв.(~500USD)

1992 г. Експедиция за проучване на флористичното богатство в района на с. Широка лъка
В началото на юни 1992г., 15 студенти от СУ, Биологически факултет (БФ) под ръководството на Мая Стойнева, преподавател в БФ, осъществиха първата си експедиция с цел проучване флористичното богатство около родопските села Солища, Широка лъка и Гела – район за който до момента не бяха намерени литературни данни. Събраният материал бе предаден в архива на БФ. С тази експедиция се постави началото на организацията.
Финансиране: собствено

Образователни проекти:

2002 г. “ Моите Родопи - карта на моето родно място"
Направено бе проучване за отношението на населението в западната част на Родопите към тяхната околна среда. Проведени бяха анкети както сред възрастното население, така и сред децата в десет населени места. Интервюирани бяха 60 възрастни и над 200деца. В резултат бе написан доклад в който се дават подробности от проучването. Финансиране: по LIFE проект на гръцката организация Аrcturos (1000 USD)

2002 г. “Центрове в мрежата”
Проектът е насочен към създаване на интернет връзка между туристическите и природозащитни информационни центровете в България. www.infocentres.info
Идеята за мрежата възникна по време на Първата национална конференция на туристическите и природозащитни информационни центровете в България. В рамките на проектът бе осъществено и обучение на работещите в инфоцентровете с което се подобри тяхната работа и качеството на информацията която предоставят. До момента са включени 6 информационни центъра.
Финасиране: Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (4747.58 лв.)

2001 г. Международен младежки лагер “Младите хора за опазване на горите и редките видове”
Съвместно с международната организация Уouth Environment Еurope (YEE) в Западни Родопи бе организиран международен лагер. Лагерът целеше да събере млади хора – лесничеи, студенти и природозащитници за да дискутират различните национални стратегии за опазване на горите и редките видове, както и да търсят общоевропейски решения за проблемите.
Обменени бяха информация и опит за опазване на редките видове. Проведено бе и обучение от за най-новите тенденции за устойчивото стопанисване на горите с цел опазване на биоразнообразието.
Финасиране: European Youth Foundation (12 000 euro)

1999 г. Международен семинар: “Устойчиво стопанисване на горите и ролята на младите специалисти”
Семинарът се проведе в Западни Родопи в местността Юндола, съвместно с международните младежки екомрежи Youth for European иYouth Forest Action. Участваха представители на природозащитни организации и студенти в областта на стопанисване и опазване на горите от 11 европейски държави: България, Сърбия, Гърция, Полша, Русия, Португалия, Норвегия, Холандия, Финландия, Дания, Англия, както и от Непал.
Основната цел на семинара бе да събере природозащитници и горски специалисти – професионалисти и студенти и бъде форум за дискусии относно съвременните методии и тенденции за устойчивото ползване и стопанисване на горските ресурси, на местно и европейски ниво.
Програмата включваше презентации на участниците, лекции на изтъкнати специалисти в областта, както и дискусии и екскурзия за запознаване с стопанисване на горите в НП Рила и Западни Родопи. Участниците имаха среща и с представителите на парковата администрация на НП Рила, както и от МОСВ.
Партньори: Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), Българо-швейцарска горска програма (“Natural and Sustainable Forest Mangement”); Горски стопанства Доспад и Юндола.

Финасиране: Европейската комисия/ Програма “Младежта за Европа”. (12 000 DM)

1998 г. “Зелено училище за деца в неравностойно полoжение”
Проведен бе 10 дневен летен лагер в с. Стойките с деца в неравностойно положение от ДДЮ “Асен Златаров” и СПИ с. Стойките. По време на лагера децата се обучаваха чрез игри сред природата на екологично поведение и природозащитно мислене и едновременно с това на изграждане на партньорство помежду си. Създаваха първите си навици на опазване на природата около тях и на щадящо ползване на природните ресурси. Проведено бе обучение и за работа с природни материали, както и дърворезба, с цел придобиване на умения, които да им помогнат при бъдещата им реализация. Един от ръководителите на лагера бе доброволката от Корпуса на мира – Санди Ган, която въз основа на опита си от лагера издаде и специално ръководство.
Финансиране: Комитет за младежта и спорт (410 USD); Регионален екологичен център (373.6 USD)

Други дейности:

2002 г. “Довършване на параклис Св. Тодор”
Идеята за съграждане на параклиса се осъществява по инициатива на група млади хора от с. Широка лъка и има като основна задача да се довърши изграждането на параклиса “Св. Тодор” над селото. Инициативата започва 2000г. и до момента са вложени над 26 000лв. по форма на дарения от различни спонсори и доброволен и безвъзмезден труд на младежите от селото. Екоорганизация – Родопи също подпомага съграждането на параклиса, чрез проекта си по програма “Младеж”, осигурила 3000лв.
Финасиране: Частни спонсори и Национална агенция за програма “Младеж”

2002 г. “Правете музика, а не боклук”
Организирана бе кампания за почистване на отпадъци, по време на Форум на изкуствата “СЛЪНЦЕЛУНА” организиран август месец в Триградското ждрело, както и по време на местния събор на Илинденски поляни край с. Гела и съпътстващото го гайдарско надсвирване. Многобройните почитателите на техно-партита и родопския фолклор оставиха след себе си купища боклук, превръщайки предишната година изумяващото с красотата си Триградско ждрело и поляните край с. Гела в сметище. По време на кампанията се включиха, както доброволци от “Екоорганизация –Родопи”, така и участници в концертите така и местни младежи доброволци. Кампанията бе подпомогната от ПРООН осигурили тениски за доброволците, както и от “Минерална вода ДЕВИН”.
Финансиране: Частни спонсори и Фондация “Тайм – Екопроекти”

2000 г. “Моето село – чисто и красиво”
ЕО-Родопи участва като партньор на ОУ “Н.Вапцаров” с.Широка лъка по проект “Моето село – чисто и красиво”, финансиран от Министерството на околната среда и водите. Проектът включваше:

  • почистване на територии в района на селото замърсени с битови отпадъци,
  • залесяване и озеленяване,
  • природозащитни дейности свързани с възпитанието на учениците и предотвратяване на понататъшното замърсяване: изготвяне и разпространение на информационни материали сред населението (листовка и брошура) поставяне на указателни табели, изработване и поставяне на кошчета за отпадъци; ограждане на мравуняци, изработване и поставяне на къщички за птици в терториите, които ще бъдат почистени и пейки в районите за отдих.