Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Международни - ecorhodope.org

Международни

2012 - 2013 г. „Wildflower Europe: celebrating rural cultures & landscapes“,
ЕО-Родопи бе партньор по международния проект и участваше основно с се организиране на Фестивалът на дивите цветя, като част от поредица събития в 5 държави, чиято цел е да се популяризира флористичното богатство на Европа с разнообразни инициативи - с образователен, културен и туристически характер. Партньорската мрежа на проекта включва Словения, Великобритания, България, Хърватска, Шотландия и Румъния. Фестивалът се проведе в 6 села от Смолянска община, а десетдневната му програма представяше чрез фолклорни празници и събори, Еньовден, ателиета, лекции, вело- и ботанически турове, природните атракции, дивите цветя и културните традиции на района.
Паралелно с Фестивалa в Смолян със съдействието на местната управа се направи базар на местните производители на храни. Показана бе и изложба на „Поляна от кръпки”. На парчета плат хора от цялата страна са изобразили различни растения. Така бяха подредени в експозиция над 200 цветни кръпки, измайсторени от вълна, мъниста, бои или бродерия, дошли освен от Смолян и от Каварна, Бургас, Благоевград, Костинброд, Странджа и др.

Финансиране: Програма „Култура” на Европейската комисия

2001 г. “Екологична мрежа за правна защита и управление на защитени територии в Южните Балкани.” (“ECO-NET: Creation of a network for legal protection and management of protected areas in the Southern Balkans”).

Проект на гръцките организации АRCTUROS и NOMOS – 21, в който като партньори участваха НПО от Македония, Сърбия и Албания. В рамките на проекта експерти на МЕО-Родопи, съвместно с партньори от друга българска организация БАЛКАНИ и юристи, подготвиха доклад анализиращ българското екологично законодателство и стъпките за хармонизирането му с европейското. МЕО-Родопи организира работна среща на която беше обсъден доклада подготвен от българските юристи съвместно с представители на НПО, представители на РИОСВ на територията на Родопите и Пирин, както и представители на МОСВ. Част от дейността на експертите на МЕО-Родопи беше и доклад анализиращ готовността на Родопите за формиране на нова защитена трансгранична територия.
Като резултат от проекта бе издадена книга на английски съдържаща резюмета на всички доклади по проекта : “Protected Areas in the Southtern Balkans”.
Партньори: ARCTUROS; NOMOS 21 (Гърция); БАЛКАНИ; Природен фонд (България); Albanian Society for the Protection of Birds and Mammals; Young Reserchers of Serbia; Macedonian Ecological Society; Journalists’ Legal Environmental Center “Erina” (Македония).
Финансиране: Development Assistance Committee (DAC) в сътрудничество с Гръцкото Министерство на околната среда, по програма на Съвета на Европа/ Отдел Културно и природно наследство. (7 000 лв. до момента)

2002 г. “ Моите Родопи - карта на моето родно място"
Направено бе проучване за отношението на населението в западната част на Родопите към тяхната околна среда. Проведени бяха анкети както сред възрастното население, така и сред децата в десет населени места. Интервюирани бяха 60 възрастни и над 200деца. В резултат бе написан доклад в който се дават подробности от проучването. Финансиране: по LIFE проект на гръцката организация Аrcturos (1000 USD)

2001 г. Международен младежки лагер “Младите хора за опазване на горите и редките видове”
Съвместно с международната организация Уouth Environment Еurope (YEE) в Западни Родопи бе организиран международен лагер. Лагерът целеше да събере млади хора – лесничеи, студенти и природозащитници за да дискутират различните национални стратегии за опазване на горите и редките видове, както и да търсят общоевропейски решения за проблемите.
Обменени бяха информация и опит за опазване на редките видове. Проведено бе и обучение от за най-новите тенденции за устойчивото стопанисване на горите с цел опазване на биоразнообразието.
Финасиране: European Youth Foundation (12 000 euro)

1999 г. Международен семинар: “Устойчиво стопанисване на горите и ролята на младите специалисти”

Семинарът се проведе в Западни Родопи в местността Юндола, съвместно с международните младежки екомрежи Youth for European иYouth Forest Action. Участваха представители на природозащитни организации и студенти в областта на стопанисване и опазване на горите от 11 европейски държави: България, Сърбия, Гърция, Полша, Русия, Португалия, Норвегия, Холандия, Финландия, Дания, Англия, както и от Непал.
Основната цел на семинара бе да събере природозащитници и горски специалисти – професионалисти и студенти и бъде форум за дискусии относно съвременните методии и тенденции за устойчивото ползване и стопанисване на горските ресурси, на местно и европейски ниво.
Програмата включваше презентации на участниците, лекции на изтъкнати специалисти в областта, както и дискусии и екскурзия за запознаване с стопанисване на горите в НП Рила и Западни Родопи. Участниците имаха среща и с представителите на парковата администрация на НП Рила, както и от МОСВ.
Партньори: Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), Българо-швейцарска горска програма (“Natural and Sustainable Forest Mangement”); Горски стопанства Доспад и Юндола.
Финасиране: Европейската комисия/ Програма “Младежта за Европа”. (12 000 DM)

1998 г. “Международен младежки лагер за опазване на околната среда”

Участници в лагера бяха студенти и преподаватели от различни природонаучни дисциплини от СУ “К.Охридски”, Лесотехнически университет – София, както и от Сърбия, Македония, Хърватско, Албания, Русия и Англия.
Основните задачи, които си поставяше лагера, бяха:
- да се запознаят участниците с най-съвременните методи и тенденции при опазване на околната среда и по-специално биоразнообразието;
- да им даде възможност за практическо приложение на наученото при събиране на информация за региона на лагера;
- обмен на информация за структурата, стратегията и работните методи на НПО от Балканския регион участващи в лагера;
- да продължи дейността по екообразованието на деца от сиропиталището в с. Стойките.

Проведени бяха практически и теоретични обучения в областта на опазване на околната среда. По време на лагера продължи събирането на база данни за биоразнообразието, ландшафта, състоянието на горските екосистеми, общия радиационен фонд, както и за пещерата “Ледницата”.
Партньори по проекта: Младежко геолого - географско дружество, Студентски клуб за опазване на околната среда и Университетски аварийно-спасителен отряд.
Финасиране: Фондация “Отворено общество”: Програма “Изток-Изток” (4 465 USD)